Blue tit 01

The Eurasian blue tit is a common, non-migratory, small passerine bird which breeds across most of Europe.

Photo taken in SE Transylvania in late winter.

 

Latin name: Parus caeruleus

German name: Blaumeise

French name: Mésange bleue

Romanian name: Pitigoi albastru